ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

news

ดอนตาลวิทยาบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผู้มีจิตเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร….

news

อบรมการคัดแยกขยะต้นทาง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ครูเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

news Today's Activities

อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพศคุยได้ในครอบครัวและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

news

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด’2560

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2560

news Today's Activities

เลือกตั้งสภานักเรียน 2561

งานสภานักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปี 2561

news

การประชุมทางไกลหลักสูตรวิทย์ฯ – คณิตฯ – ภูมิศาสตร์

ประชุมทางไกลสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ..

news Today's Activities

ทัศนศึกษา ม.2 -จ.ร้อยเอ็ด

20 ธ.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียน ม.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี…

news

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแนะแนวฯ ม.6

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้น  ม.6…

news Today's Activities

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน’2560

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา…

news Today's Activities

วันครูอำเภอดอนตาล-2561

16 ม.ค.61 สถานศึกษาในเขตอำเภอดอนตาล ร่วมสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมงาน วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร….