26 มิ.ย.61 09.00-12.00 โรงเรียนดอนตาลวิทยา บูรณาการร่วมกับอำเภอดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลดอนตาลและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอดอนตาล โดยนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้านและชุมชน
ข้อมูลข่าว : ครูปรียา พ้นภัย
ภาพ : ครูตวงสิทธิ์ อุทธศรี