วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายมงคล​ รุณธาตุ​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22  ได้ตรวจเยี่ยมการสอบข้อสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปีของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โดย นายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา นำการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ การดำเนินการสอบของโรงเรียนดอนตาลวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย