11-12 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมตาลฟ้า อาคาร 1 โรงเรียนดอนตาลวิทยา โดยนายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และครูสุริยา จรลี หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนใช้งบประมาณของทางราชการ เป็นไปโดยประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด