news Today's Activities

รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนดอนตาลวิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถานที่รับสมัคร อาคาร 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร วันที่ 21 มี.ค. – 25 มี.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
2. ไม่จำกัดอายุ
3. เป็นโสด
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนดอนตาลวิทยาที่กรอกข้อมูล เสร็จเรียบร้อย
2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือใบรับรองจาสถานศึกษาเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับพร้อมแสดงฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา และผู้ปกครอง 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 3 แผ่น
6. ผลคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวนรับสมัคร ม.1  รับสมัครจำนวน 200 คน
กำหนดวันเวลาและวิชาที่สอบ
สอบวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ อาคาร 3 โรงเรียนดอนตาลวิทยาวิชาที่สอบ
-วิชาวิทยาศาสตร์
-วิชาคณิตศาสตร์
-วิชาสังคมศึกษา
-วิชาภาษาอังกฤษ
-วิชาภาษาไทย
ประกาศผลการสอบ
วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัวนักเรียน
วันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
มอบตัวนักเรียน
วันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนดอนตาลวิทยา

หลักฐานประกอบการมอบตัวนักเรียน
1. สำเนา ปพ. 1หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า พร้อมแสดงฉบับจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับพร้อมแสดงฉบับจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดาและผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 หากไม่มารายงานตัว/ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สถานที่รับสมัคร  อาคาร 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครในวันที่ 21 มี.ค.-25 มี.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า(สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
2. ไม่จำกัดอายุ
3. เป็นโสด
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนดอนตาลวิทยาที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
2. ปพ.1 หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่ากำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับพร้อมแสดงฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดาและผู้ปกครอง 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 3 แผ่น
6. ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนรับสมัคร ม.4  รับสมัครจำนวน 200 คน
-แผนวิทย์-คณิต จำนวน 80 คน
-แผนภาษา-สังคม จำนวน 120 คน
กำหนดวันเวลาและวิชาที่สอบ
สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
วิชาที่สอบ
-วิชาวิทยาศาสตร์
-วิชาคณิตศาสตร์
-วิชาภาษาไทย
-วิชาสังคมศึกษา
-วิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการสอบ
วันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลา 09.00 น.
รายงานตัวนักเรียน
วันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
มอบตัวนักเรียน
วันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา
หลักฐานประกอบการมอบตัวนักเรียน
1. สำเนา ปพ. 1 หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า พร้อมแสดงฉบับจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับพร้อมแสดงฉบับจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา และ ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 หากไม่มารายงานตัว/ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางเกศริน  จันทรสาขา: ผู้ประสานงาน  088-5954345
นางสมรักษ์  พ้นภัย : ผู้ประสานงาน  094-2911932