news Today's Activities

ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการฯ 2562

ด้วยโรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนดอนตาลวิทยา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นแก่บุคลากรและนักเรียนในราคาที่เป็นธรรม สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด รายละเอียดเบื้องต้น
รับแบบฟอร์มการประมูลที่ห้องธุรการ อาคาร ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.เว้นวันหยุดราชการ
–  ยื่นซองประมูลในวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. และเปิดซองเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา
–  ประกาศผล วันที่ ๒๖  เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.