นายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการฯได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย  นายณัฐพล   ตามบุญ นักเรียนชั้นม.5/5 พร้อมเป็นกำลังใจให้ดําเนินชีวิต ต่อไป