การติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่2 (หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563)

โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้นำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 โดยต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางยุพิน บุญวิเศษ นักวิชาการศึกษา สำนักติดตาม และประเมินผลการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา

 

Recommended Articles