กิจกรรม กล่าวคำเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต โดยแสดงสัญลักษณ์การต้านทุจริต โดยฝ่ายบริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการภักดี สมคะเณย์ และจะดำเนินการทุกวันจันทร์