กิจกรรมเทิดทูนแม่ “Mom I Love you ” ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึก ความรักที่มีต่อแม่ เนื่องในวันแม่ ประจำปี 2563 เป็นที่ประทับใจแก่ทุกคนที่รับฟัง