กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) IIT  EIT  OIT  On-line และจัดทำเว็ปไซต์โรงเรียนดอนตาลวิทยา วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา