ตัวแทนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ ในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม