ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๒ ได้จัดประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ”เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด/การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)” ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน ๖ คน และผลการประกวดสรุปได้ดังนี้

1.รางวัล ชนะเลิศอันดับที่๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาววาสนา  บันตะบอน

2.รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายปฏิพัทธ์  หงษ์เจือ

3.รางวัล ชมเชย๓รางวัล นายวัชระ  แสนศรี

 

นางสาวศิรินทรา  พรหมเสนา

 

นายทัชทิว  แสนศรี

 

4.รางวัลชนะเลิศอันดับที่๑ ระดับมัธยมต้น เด็กชายธีร์ธวัช  โนรี