โรงเรียนดอนตาลวิทยาจัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จำนวน2ท่าน คือ คุณครูสุริยา  จรลี คุณครูมยุรี  กินลา และคุณครูศาสตรา นาโสก ที่ย้าย ในวันที่11 กันยายน 2563 ณ ร้านอาหารครัวนรินทร์ โดยมีผู้อำนวยการฯนายภักดี  สมคะเณย์ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกร่วมกับคณะคุณครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นประทับใจมิรู้ลืม