ในวันที่ 15 กันยายน 2563 คุณครูสนอง ซาเสน และคุณครูชญานันท์ คนขยัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเปือยงาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูประจำชั้นมีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมให้บริการปรับทุกข์สร้างสุข แก้ไขปัญหา เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่เด็กนักเรียน และสามารถให้การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤติรุนแรงได้