ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ออกประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา(โรงเรียนดอนตาลวิทยา ) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)

ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา