วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ผอ.ภักดี  สมคะเณย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด ณ อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) อ.ดอนตาลจ.มุกดาหาร