วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ห้องเรียนพิเศษ IEP ได้จัด กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่IEP เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนIEPรักและสามัคคีกัน