ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจําปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนตาลวิทยา โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป