นักเรียนดอนตาลวิทยา3คน คือ นายเจษฎาภรณ์  ศรีสำอาง  นายภัทรพล  โสเสมอ  และนายยศภัทร  สันติภักดี  ผ่านการคัดเลือกระดับภาคในโครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”ครั้งที่1 จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563 ได้รับทุนการศึกษา 10,000บาท เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป