ท่านผู้อำนวยการภักดี  สมคะเณย์ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิเชษฐ์  เจือจันทร์ เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร