ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้รับการรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) โดยคณะกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา