ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยงานทะเบียน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ(ม.3) และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.6) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การแสดงออกซึ่งความผูกพันและความสามัคคี ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ รักและศรัทธาในสถาบัน ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา