ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2564 งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับงานสภานักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ และที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา