ในวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๔ ครูและแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำสมาชิก และถ่ายทำจัดทำสื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในจังหวัดผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร