ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา