Today's Activities

ค่ายเฉลิมฉลอง 60 ปี บพ.ไทย

ครูวราพร บุระมุข หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้นำครูผู้สอนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเฉลิมฉลอง 60 ปี สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดกิจกรรมค่ายพักแรมมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทยด้วยการเป็นคนดีของสังคม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และครูจาก 8 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ไทย, บังกลาเทศ, ลาว, พม่า, ปากีสถาน, มัลดีฟส์, ฟิลิปปินส์ และสหราชอาณาจักร รวม 1,100 คน


ข้อมูลข่าว
ภาพข่าว : ครูวราพร บุระมุข,ครูนลพรรณ บับพาน
เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย