วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์และสืบสานวัฒนธรรมวิถีไทย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะการดำรงชีวิต

พันธกิจ

พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมโดยบุคลากรสามารถส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต นอกจากนั้นโรงเรียนต้องส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์

๑) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการและดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพอย่างทั่วถึง
๒) โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เน้นบูรณาการการเรียนรู้และการดำรงชีวิต มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓) ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔) โรงเรียนมีระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕) โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสมใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล