ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง เลขที่ 455 หมู่ 7 บ้านตาลรุ่ง ถนนดอนตาล-เลิงนกทา ตำบลดอนตาล
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49120
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โทรศัพท์ 042-689088
โทรสาร 042-689335
เว็บไซต์ : www.dontanwit.ac.th
facebook : www.facebook.com/DontanwittayaSchool
อักษรย่อ ด.ต.
วันสถาปนาโรงเรียน ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปคบเพลิงสีแดงบนวงกลมสีเหลืองภายในมีรูปเพชรสีขาว

สีประจำโรงเรียน ขาว – แดง
คำขวัญประจำโรงเรียน คุณธรรมดี มีรายได้ ร่างกายแข็งแรง แกร่งวิชาการ
ปรัชญาของโรงเรียน ปฺญฺญา เอว ปฺชโชโต (ปัญญาประดุจแสงสว่าง)
อัตลักษณ์ แต่งกายดี มีสัมมาคารวะ
เอกลักษณ์ เด่นศิลปะ
คติพจน์ ตรงเวลา รักษาวินัย ตั้งใจเรียน

พื้นที่บริการ มีเขตพื้นที่บริการ 33 หมู่บ้าน ดังนี้
1.1 ตำบลดอนตาล จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาห้วยกอก บ้านโพนสว่าง บ้านนาม่วง
บ้านนามหาราช บ้านตาลรุ่ง บ้านนาตาล บ้านโนนสีทอง บ้านตาลใหม่
1.2 ตำบลนาสะเม็ง จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาสะเม็ง บ้านนาสะโน บ้านโคกพัฒนา
บ้านหนองกระยัง บ้านนาหว้า บ้านโนนสะอาด บ้านภูผาหอม
1.3 ตำบลบ้านบาก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบาก บ้านหนองบอน บ้านนายาง
บ้านภูล้อม
1.4 ตำบลป่าไร่ จำนวน  10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าชาด บ้านป่าไร่ บ้านหนองเม็ก
บ้านนามน บ้านโนนสวาท บ้านนาป่ง บ้านห้วยทราย บ้านนาทาม บ้านป่งขาม บ้านนาสมบูรณ์
1.5 ตำบลเหล่าหมี จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเหล่าหมี บ้านโคกสว่าง บ้านป่าพยอม
บ้านนายอ

แผนผังโรงเรียน