New personnel

กิจกรรมสายใยร่วมผูกพันฯ
1 ธ.ค.60  เวลา 18.00 น. โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้จัดกิจกรรม”สายใยร่วมผูกพัน สายสัมพันธ์ยังคิดถึง” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านข้างหอประชุม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากรที่ได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่และเข้ามารับหน้าที่ ทั้งนี้บุคลกรดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มความสามารถ โรงเรียนขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ซึ่งบุคลากรที่มีการโยกย้ายรวมทั้งหมด 6 ราย ดังนี้
1. นายอชิรวิชญ์  ผิวละมุล    ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่
2. นายนัฐชัย  ทองจันทร์      ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่
3. นายสุเทพ  หล้าละคร       ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่
4. นายวรวัชร  วงศ์สุธา         ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่
5. นางสาวอันทิกา วรรณพงษ์   ย้ายไปบรรจุ
6. นายประวิทย์ วงศ์จันทร์    เข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่ (พนักงานราชการ)
ข้อมูลข่าว
ภาพ :  นางสาวศิวภา  จันทร์กอง
เรียบเรียง :  ครูปรียา  พ้นภัย