news Today's Activities

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

13 ธ.ค.60  นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาลและคณะ ร่วมกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงเพิ่มทัศนียภาพ ณ บริเวณสวนป่า โรงเรียนดอนตาลวิทยา ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อปลุกจิตสำนึกในการทำความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เด็กๆคนรุ่นใหม่พร้อมรับการมีหัวใจเป็นจิตสาธารณะ