news Today's Activities

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

26 ธ.ค.60 ห้องประชุมตาลฟ้า อาคาร 1 นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหาษัตริย์ โดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีนักเรียนที่เรียนในกิจกรรมรักษาดินแดนทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เป็นการธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยสืบไป.

ข้อมูลข่าว