19 ม.ค.61 นางกนกนุช เขียวเขิน  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา
การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนดอนตาลวิทยา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลบุตรหลานร่วมกับทางโรงเรียน ทำให้กิจกรรมดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี ข้อแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆโรงเรียนจะนำไปสู่การปฏิบัติในลำดับต่อไป
ข้อมูลข่าว
ภาพ/เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย