คลิกชมภาพอัลบั้มเต็ม-ม.2 ทัศนศึกษา 2560 จ.ร้อยเอ็ด

 

20 ธ.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.2 จำนวน 140 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีควงคุมดูแล จำนวน 10 คน เดินทางด้วยรถทัวร์จำนวน 3 คันและรถเจ้าหน้าตำรวจนำขบวนตลอดเส้นทาง จุดทัศนศึกษา 2 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กิจกรรมการท่องเที่ยวทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สร้างความประทับใจ มีความซาบซึ้งในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และสังคมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การท่องเที่ยวส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งบุคลิกภาพ การได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งนันทนาการนอกห้องเรียน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวทัศนศึกษายังเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชนบท และเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ข้อมูลข่าว
ภาพ/เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย