20 ม.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนของตนเอง โดยมีจุดทัศนศึกษาคือ 1)สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  2) วัดหนองป่าพง 3) วัดพระธาตุหนองบัว

ข้อมูลข่าว
ภาพ :  ครูนลพรรณ บับพาน
เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย