29 ม.ค.60  เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุมตาลฟ้า อาคาร 1 นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา นำคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(ย้อนหลัง)การสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ จากกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ข้อมูลข่าว
ภาพ :  นางสาววัชฎาทิพย์ โคสขึง
เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย