วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด (ม.3) และค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดอนตาลวิทยา โดยจัดสร้างค่ายลูกเสือชั่วคราวบริเวณสวนป่าของโรงเรียน โดยมี นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้อำนวยการค่าย และนายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมหลักในการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเดินทางไกลและบุกเบิก
2. กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
3. กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับชอบ มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับหลักสูตรของวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด และหลักสูตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเน้นการฝึกทักษะ ที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าว
ภาพ : ครูคมศิลป์  จันทพันธ์
เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย