วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ครูเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางโดยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เป้าหมายของกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม และมีการสร้างความสามัคคีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน ที่สำคัญคือขยะมีปริมาณลดลงและหมดไป

ข้อมูลข่าว
ภาพ : ครูเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย