28 ก.พ.61 หลังกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 9 คน ได้แก่ 1) นายเกียรติดำรงค์  หันประดิษฐ์ 2)นายสุรเดช เดชชัง 3)นางสาวสุทธิดา  สมฤทธิ์ 4) นางสาวจิราภรณ์  สังช์ชาตรี  5)นายศักดิ์ชัย  อุทธศรี  6)นางสาวสุภัสสรา มุกสิกะพืช 7) นายณรงค์ฤทธิ์  ปาวงค์  8) นายวัชรพงษ์  คนยง 9) นายธนวัฒน์  อุณวงค์ หลังจากรับของที่ระลึกจากนักเรียนและโรงเรียน นักศึกษาทุกคนได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวอำลานักเรียน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน (1 ปีการศึกษา)เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพครู ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนได้พัฒนาสมรรถภาพของตนเองครบทั้ง 3 ด้าน คือ สมรรถภาพด้านความรู้ ด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะได้ครบถ้วนสมบูรณ์มีคุณลักษณะเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป

ในโอกาสนี้ โรงเรียนดอนตาลวิทยาขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคนที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการให้กับนักเรียนและช่วยพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตลอดหนึ่งปีการศึกษา และในโอกาสอันใกล้ขอให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูสมดังปรารถนาทุกๆคน…

ข้อมูลข่าว
ภาพ/เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย