news

ดอนตาลวิทยา-จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

20 มีนาคม 2561  โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมตาลฟ้า อาคาร 1 โดยนางกนก  เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  และนายสุริยา จรลี หัวหน้างานแผนงานเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้จัดทำแผนงานโครงการเสนอขอใช้งบประมาณตามกรอบงานโครงสร้างการบริหารโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการพิเศษ

ข้อมูลข่าว
ภาพ/เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย