ตัวชี้วัดย่อยที่10.1เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดย่อยที่10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต