-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ

-ระเบียบกระทรวงการคลัง

-คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

-คู่มือที่ปรึกษา

-คู่มือปฏิบัติงานที่ปรึกษา