-แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน