-คู่มือการดําเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา

-รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

-รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561