-แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ม.ปลาย

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างบ้านพักครู8ครอบครัว

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน