ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนดอนตาลวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ระยะเริ่มต้นอาศัยหอประชุมโรงเรียนบ้านดอนตาล (โรงเรียนชุมชนดอนตาลในปัจจุบัน) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นระยะเวลา ๑ ปี จึงได้ย้ายมาดำเนินการในสถานที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ พื้นที่บริเวณโรงเรียนมีทั้งสิ้น ๘๗ ไร่ ๗๑ ตารางวา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๕๐๐ เมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ๓๓ กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายดอนตาล – เลิงนกทา

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. ๒ รุ่นที่ ๓) ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ อาคารประกอบและการปรับปรุงบริเวณโรงเรียน จำนวน ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โรงเรียนดอนตาลวิทยาเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (ขนาดเล็ก) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนดอนตาลวิทยาเข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน และผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙


โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนดอนตาลวิทยาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘