Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด’2560

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

เลือกตั้งสภานักเรียน 2561

งานสภานักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปี 2561

Read More

การประชุมทางไกลหลักสูตรวิทย์ฯ – คณิตฯ – ภูมิศาสตร์

ประชุมทางไกลสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ..

Read More

ม.5-ทัศนศึกษา จ.อุบลราชธานี

20 ม.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี….

Read More

ทัศนศึกษา ม.2 -จ.ร้อยเอ็ด

20 ธ.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียน ม.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี…

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแนะแนวฯ ม.6

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้น  ม.6…

Read More

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน’2560

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา…

Read More

ครูอนุชิต ศรีสุวรรณ์ “ครูดีในดวงใจ” สพฐ.’2561

ครูอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ ในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)….

Read More

ชนะเลิศระดับภาค-วาดภาพ’สีเอกรงค์’

ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ โดย ด.ญ.วาสนา บันตะบอน

Read More

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง เลขที่ 45…

Read More