Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ชนะเลิศ-ร้องเพลงลูกทุ่งประชารัฐ จ.มุกดาหาร

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBTจ.อุบลราชธานีจัดกิจกรรม สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 7  ณ วัดอุดมนที บ้านนาห้วยกอก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร….

Read More

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดมุกดาหารได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ “Day camp”…

Read More

ดอนตาลวิทยาบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผู้มีจิตเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร….

Read More

อบรมการคัดแยกขยะต้นทาง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ครูเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

Read More

อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพศคุยได้ในครอบครัวและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

Read More

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด’2560

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

เลือกตั้งสภานักเรียน 2561

งานสภานักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปี 2561

Read More

การประชุมทางไกลหลักสูตรวิทย์ฯ – คณิตฯ – ภูมิศาสตร์

ประชุมทางไกลสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ..

Read More

ม.5-ทัศนศึกษา จ.อุบลราชธานี

20 ม.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี….

Read More

ทัศนศึกษา ม.2 -จ.ร้อยเอ็ด

20 ธ.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียน ม.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี…

Read More