ต้อนรับคณะติดตามการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ด้านการส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy)