ประชุมชี้แจงทบทวนนโยบาย/มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2567